Aanvragen
Rene Vogels Stichting
Aanvragen

Aanvraagprocedure

De aanmelding dient per e-mail (pdf) vóór 1 maart 2020 gestuurd te worden aan:


Secretariaat René Vogels Stichting
t.a.v. dr. Margo Kusters

info@renevogelsstichting.nl

 

De volgende informatie dient te worden verstrekt (in het Nederlands of Engels):
- aanbiedingsbrief met naam kandidaat en titel van het project
- beschrijving van het onderzoek (met in ieder geval: vraagstelling, primaire einddoel, methodologie, poweranalyse; max 4 A4)
- doel van de reis en belang voor het lopend onderzoek
- kritische literatuuranalyse betreffende de meerwaarde van het voorgestelde project, inclusief methoden
- onderbouwing van de keuze van het te bezoeken instituut/afdeling/groep (en waarom niet in Nederland)
- gedetailleerde begroting waarin ook eventuele eigen bijdrage of aangevraagde/toegekende externe financiering is meegenomen. Alleen reis- en verblijfkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
- cv van de aanvrager
- aanbevelingsbrief van de vakgroepvoorzitter, inclusief getekende akkoordverklaring van de projectleider.
- uitnodigingsbrief van het te bezoeken instituut

LET OP: de aanvraag als pdf indienen, bij voorkeur in 1 document. Naam document: achternaam_sept2019. Wanneer indienen in 1 pdf niet lukt, graag als volgt benoemen: achternaam_onderzoek; achternaam_begroting, etc.

 
Aanvragen die niet aan deze randvoorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen